ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
      ลักษณะที่ตั้ง
      ลักษณะทางสังคม
      ลักษณะภูมิอากาศ
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
 
  โครงสร้างการบริหารงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
       เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
      เจ้าหน้าที่กองคลัง
      เจ้าหน้าที่กองช่าง
      เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
 
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
 
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
 
  แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลัง
เทศบัญญัติงบประมาณรายรับ รายจ่าย
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
     
 

ประชากร
      สถิติ ณ เดือนเมษา พ.ศ. 2551
  มีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 6,895 คน  แยกเป็น
  ผู้ชาย จำนวน 3,400 คน
  ผู้หญิง   จำนวน 3,495 คน
  จำนวนครัวเรือน จำนวน 1,895 ครัวเรือน
  มีประชากรแฝงประมาณ จำนวน    500 คน
 
      โดยเทศบาลตำบลเขาขวาง ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนย่อยจำนวน 13 ชุมชน ดังนี้
ชุมชน หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน
  ชุมชนโคกทอง   หมู่ที่ 1 ตำบลเตาปูน และหมู่ที่ 5 ตำบลชำแระ(บางส่วน) 177
  ชุมชนบ้านเตาปูนและชุมชนบ้านช่องพราน   หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน (บางส่วน) 327
  ชุมชนบ้านเขาดิน   หมู่ที่ 1 ตำบลนางแก้ว 195
  ชุมชนบ้านหัวรอ   หมู่ที่ 2 ตำบลนางแก้ว 139
  ชุมชนบ้านนางแก้วและชุมชนพัฒนาโรงนาค   หมู่ที่ 3 ตำบลนางแก้ว 203
  ชุมชนบ้านดอนเจริญ   หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว 153
  ชุมชนบ้านวัดเขาค่าง   หมู่ที่ 5 ตำบลนางแก้ว 72
  ชุมชนเขาขวางพัฒนา   หมู่ที่ 6 ตำบลนางแก้วและหมู่ที่ 6 ตำบลเขาชะงุ้ม (บางส่วน) 269
  ชุมชนบ้านขุยจาม   หมู่ที่ 7 ตำบลนางแก้ว 107
  ชุมชนบ้านไผ่เจริญ   หมู่ที่ 8 ตำบลนางแก้ว 127
  ชุมชนบ้านห้วยตาบุญจันทร์   หมู่ที่ 9 ตำบลนางแก้ว 126
 
ศาสนา
      ประชากรส่วนใหญ่นับถือศานสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 95 มีศาสนสถานอยู่ภายในเขตเทศบาล จำนวน 6 แห่ง คือ
  1. วัดโคกทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเตาปูน
  2. วัดเขาช่องพราน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน
  3. วัดเขาดินสุวรรณคีรี  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนางแก้ว
  4. วัดนางแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนางแก้ว
  5. วัดเขาค่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลนางแก้ว
  6. วัดถ้ำน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลนางแก้ว
 
การศึกษา
      พื้นที่เขตเทศบาลตำบลเขาขวาง   มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษาเขตที่  2   จังหวัดราชบุรี   สังกัดกรมสามัญศึกษาและมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวางตามรายละเอียด ดังนี้
 
     สังกัดประถมศึกษา              จำนวน 3  แห่ง
  - โรงเรียนวัดโคกทอง ดำเนินการ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
  - โรงเรียนวัดช่องพราน ดำเนินการ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
  - โรงเรียนวัดนางแก้ว  ดำเนินการ ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3
       
     สังกัดกรมสามัญศึกษา       จำนวน 1 แห่ง
  - โรงเรียนช่องพรานวิทยา ดำเนินการ ระดับมัธยมปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6
       
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาขวาง จำนวน 3 ศูนย์
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกทอง จำนวน 1        ห้อง
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขาช่องพราน จำนวน 2        ห้อง
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนางแก้ว จำนวน 2        ห้อง
 
ข้อมูลจำนวนนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  พ.ศ. 2551  จำนวนทั้งสิ้น 1,638 คน ประกอบด้วย

โรงเรียน

อนุบาล
ปฐมวัย

อ.1

อ.2

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4.

ม.5

ม.6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบล
เขาขวาง 3 สาขา

111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดโคกทอง

21

23

18

21

12

12

8

14

20

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดช่องพราน

30

55

30

30

35

45

40

28

47

64

80

83

-

-

-

โรงเรียนวัดนางแก้ว

60

47

41

49

40

42

49

50

54

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนช่องพรานวิทยา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107 

130 

88 

73

47

44

รวมจำนวน

111

125

89

100

87

99

97

92

121

171

210

171

73

47

44

 
การคมนาคม

      เทศบาลตำบลเขขวาง อยู่ในเขตอำเภอโพธาราม  และเป็นอำเภอที่สองของจังหวัดราชบุรี   เมื่อเดินทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนเพชรเกษมติดต่อกับอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอนครปฐม อยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร 88 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมที่สำคัญอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง คือ จากทิศเหนือไปทิศใต้มีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3089  เส้นทางจากอำเภอเมืองราชบุรี   และเส้นทางจากอำเภอโพธาราม หมายเลข 3090 ผ่านโดยมีทางหลวงหมายเลข 3089  เป็นสาย
สำคัญ  ที่เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดราชบุรี   และอำเภอบ้านโป่ง  และทางด้านตะวันตกมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3357  และถนน ร.พ.ช. หมายเลข รบ. 11030 แยกไปหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง

 
ถนน
      ถนนในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง มี 5 ลักษณะ คือ
  • ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง (แขวงการทางจังหวัดราชบุรี) คือ ถนนสายเขางู-เบิกไพร หมายเลข 3089
  • ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
  • ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขาขวาง
  • ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ หมายเลข 3357
  • ถนน ร.พ.ช. หมายเลข 11030 ปัจจุบันได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ
 
สถานที่ท่องเที่ยว
      เทศบาลตำบลเขาขวาง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี และเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไป
      1. วัดถ้ำน้ำ  ตั้งอยู่ที่  8  ตำบลนางแก้ว  มีลักษณะเป็นถ้ำมีน้ำไหลรอดผ่านตลอดปี โดยทางวัดได้จัดทำสวนสาธารณะที่สวยงามร่มรื่น และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนอยู่ใกล้กับถนนงู-เบิกไพร
      2. วัดเขาช่องพราน (ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลเตาปูน  ถนนสายเขาง ู-เบิกไพร มีค้างคาวอาศัยยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวชมค้างคาว นอกจากนี้ทางวัดยังมีรายได้จากการขายมูลค้างคาวในแต่ล่ะปีจำนวนมาก
      นอกจากนี้   พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง ยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย คือ บริเวณวัดนางแก้ว  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งค่ายพม่า  (ศึกบางแก้ว )  ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เทศบาลฯ  อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างเสริม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่อไป
 
การสาธารณสุข
      มีสถานีอนามัยตำบล 2 แห่ง คือ
  1. สถานีอนามัยตำบลเตาปูน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลเตาปูน  
  2. สถานีอนามัยตำบลนางแก้ว   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลนางแก้ว  
       
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      มีรถเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 2 คัน มีสถานที่กำจัดขยะ 1 แห่ง มีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ อยู่ในเขตหมู่ที่ 7 ตำบลเขาชะงุ้ม
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      เทศบาลตำบลเขาขวาง   มีสถานนีตำรวจภูธรตำบลเขาดิน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนางแก้ว ซึ่งรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาขวาง   มีรถดับเพลิง 1 คัน  และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  จำนวน 1 คัน เพื่อไว้ป้องกันและระงับ อัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลเขาขวางและพื้นที่ใกล้เคียง
 
การสาธารณูปโภค
      พื้นที่เขตเทศบาลเขาขวาง มีระบบสาธารณูปโภคให้บริการประชาชน คือ
  1. ระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แห่ง คือไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี และไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธาราม ซึ่งบริการเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
  2. การโทรคมนาคม บริษัท ที ที แอนด์ ที หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 359***
  3. การประปา มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง ซึ่งประสบปัญหาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนได้อาศัยน้ำจากคลองชลประทานเป็นหลัก
การเมืองการบริหาร

      เทศบาลตำบลเขาขวาง เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก แบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น 2 เขต ประกอบด้วย
เขตเลือกตั้งที่ 1   ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน หมู่ที่ 5 ตำบลชำแระและหมู่ที่ 6 ตำบลบางแก้ว
เขตเลื่อกตั้งที่ 2   ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลนางแก้ว และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาชะงุ้ม
   

 
  
     
 
 
Protect The King   ตำบลของไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สำนักงบประมาณ   สมาคมพนักงานส่วนตำบล   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญติดต่อเทศบาล © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย เทศบาลตำบลเขาขวาง